Becoming Alive Logo
Becoming Alive Ministries Logo kleur

heeft van de belastingdienst de ANBI-status ontvangen. Voor u betekent dit dat uw giften (mogelijk) aftrekbaar zijn van de belasting. Op deze pagina publiceren we de wettelijk voorgeschreven gegevens van de organisatie. 

Een gift kunt u hier eenmalig of periodiek geven. 

Wilt u liever zelf geld overmaken dat kan naar:
IBAN: NL21ABNA 0826521177
t.n.v. St Becoming Alive

NAAMANBI Becoming Alive Ministries
Stichting Becoming Alive Ministries
Ook bekend als: Becoming Alive

KVK NUMMER
72354399

RSIN NUMMER
859082568

POSTADRES
Gijzenveltplantsoen 39
1972 XH IJmuiden

STATUTAIRE ZETEL
Gemeente Ede

E-MAIL ADRES
info@becomingalive.nl

BESTUURSSAMENSTELLING
Vincent Dolfing (Voorzitter, Penningmeester a.i.)
Joy van der Hoeven (Secretaris)
Salvo D’Agata (Algemeen bestuurslid)

DOELSTELLING BECOMING ALIVE MINISTRIES
De stichting heeft als doel: Jezus’ herstellende, genezende en bevrijdende werk dichtbij mensen te brengen, zodat de hoop en het effect van het Evangelie tot een actieve werkelijkheid wordt en Gods liefde tastbaar wordt zowel binnen als buiten de christelijke gemeenschap, en mensen leren hetzelfde te doen; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

BELEIDSPLAN
Het beleidsplan 2021-2024 kun je hier lezen.

BELONINGSBELEID
Het beloningsbeleid is opgenomen in paragraaf 5.3 van het beleidsplan.

ACTUEEL VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN
Een actueel verslag van de activiteiten is opgenomen in hoofdstuk 4 van het beleidsplan.

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Lees hier de Jaarrekening 2022.
Lees hier de Jaarrekening 2021.
Lees hier de Jaarrekening 2020.
Lees hier de Jaarrekening 2019.

Privacyverklaring

Stichting Becoming Alive Ministries, met haar zetel in de gemeente Ede en te bezoeken in Velserbroek (1991 EJ, 39), hierna te noemen ‘Becoming Alive’ onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website. Persoonsgegevens worden dan ook met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarom verzamelt Becoming Alive gegevens?

Becoming Alive verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van haar relaties voor administratieve doeleinden en om te informeren over ontwikkelingen en activiteiten van de stichting. Door het bezoeken van de website becomingalive.nl, ga je akkoord met deze privacyverklaring en geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens registreert Becoming Alive?

Becoming Alive registreert uitsluitend toegestane gegevens zoals:

 • Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatiebenodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de begunstiger;
 • De bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouder, voogden of verzorgers van minderjarige begunstiger;
 • Een uniek administratienummer, behorend bij de begunstiger;
 • Gegevens die betrekking hebben op de begunstiging. Hieronder zijn begrepen gegevens over de aard van het donateurschap of de begunstiging (bijvoorbeeld de datum van aanvang van de begunstiging of de deelname aan de activiteiten van Becoming Alive, zoals Becoming Alive Worship);
 • Gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van donaties en machtigingen.

Waarvoor gebruikt Becoming Alive jouw gegevens?

Becoming Alive gebruikt uitsluitend je gegevens voor, bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens categorie stichtingen, toegestane doeleinden:

 • Activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn;
 • Communicatiedoeleinden zoals bevestiging van een aanmelding, een nieuwsbrief, het uitnodigen voor activiteiten of ander contact ten behoeve van het relatiebeheer.
 • Foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de stichting (bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens een Becoming Alive Worship of activiteiten i.s.m. andere organisaties);
 • Het werven, berekenen, vastleggen en innen van donaties;
 • Intern beheer;
 • Het behandelen van geschillen;
 • Het analyseren van fondswervende activiteiten en promotie activiteiten;
 • Het doen uitoefenen van accountantscontrole.

De website van Becoming Alive

Op de website van Becoming Alive, nu nog onderdeel van vincent.expertwebbouw.nl, worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder deze bezoekers te identificeren. Deze gegevens betreffen: de bezoekfrequentie van onze website, het aantal unieke bezoekers, globale locatie, het browsertype en apparaattype, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden bijgehouden met als doel de inrichting van de website te optimaliseren net als de informatie die op de website wordt aangeboden. Op deze manier kan Becoming Alive haar dienstverlening en informatieverstrekking optimaliseren.

Om onze website zelf te beschermen worden IP-adressen die verdachte activiteiten (lijken te) vertonen door de beveiliging automatisch opgeslagen, zodat deze voor onze website geblokkeerd kunnen worden.

Onze website kan verwijzingen en links naar externe internetpagina’s bevatten. Becoming Alive is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s of de bezoekersgegevens die deze externe websites verzamelen.

Beveiliging gegevens

Becoming Alive draagt – voor zover dat van haar verlangt mag worden – zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot je gegevens en om het verlies en het onrechtmatig gebruik van de gegevens die Becoming Alive ontvangt te voorkomen. Desondanks kan Becoming Alive niet garanderen dat ongeautoriseerde derden nooit in staat zullen zijn de door Becoming Alive genomen beveiligingsmaatregelen te doorbreken of te omzeilen en de persoonsgegevens te gebruiken voor niet bedoelde doeleinden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Doorgifte aan derden

Becoming Alive verkoopt of deelt je gegevens niet voor marketingdoeleinden met anderen, tenzij het gaat om partijen die ons ondersteunen in het bedrijfsproces, met welke we een overeenkomst hebben. Hierbij valt te denken aan de ABN-Amro bank en Mollie welke voor ons betalingen van giftgevers en donateurs innen/verwerken. Uiteraard betreffen dit alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de desbetreffende dienst.

In andere gevallen maakt Becoming Alive geen persoonlijke gegevens bekend aan derden, tenzij Becoming Alive op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

De toegestane bewaartermijn

Becoming Alive bewaart je persoonlijke gegevens in haar systemen zolang dit nodig is voor desbetreffende activiteiten. Hoe lang Becoming Alive persoonsgegevens bewaart is afhankelijk van het doel waarvoor het gebruikt wordt. Becoming Alive zal persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren na vastgestelde termijnen:

 • Na 7 jaar nadat de begunstiger zijn machtiging heeft stopgezet en geen (digitale) post meer van Becoming Alive wenst te ontvangen. Deze termijn van 7 jaar is in verband met de wettelijke bewaartermijn van financiële documenten verplicht;
 • Na 2 jaar, nadat de begunstiger heeft aangegeven geen gift/donatie te gaan doen (hier is geen sprake van een machtiging maar van een betaling/schenking via eigen acceptgiro’s/overboeking) en geen (digitale) post meer van Becoming Alive wenst te ontvangen.
 • Persoonsgegevens die zijn verzameld m.b.t. een specifieke activiteit van de stichting, zonder dat de persoon een begunstiger is via machtiging of gift/donatie en daarbij geen (digitale) post van Becoming Alive ontvangt, zullen na 2 jaar worden verwijderd of geanonimiseerd. De stichting behoudt zich het recht vóór het verlopen van deze termijn contact te leggen met deze persoon om te vragen of deze gegevens nogmaals 2 jaar mogen worden bewaard.

Indien de begunstiging is stopgezet, maar men wil wel (digitale) post van Becoming Alive blijven ontvangen, dan worden de persoonsgegevens bewaard.

Indien er sprake is van anonimiseren van gegevens dan zijn het alleen statistische gegevens die overblijven, welke op geen enkele manier aan een persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens kunnen voor Becoming Alive van belang zijn, omdat zij op basis daarvan inzicht kan krijgen in het gebruik dat van haar diensten wordt gemaakt.

Inzage in uw gegevens

Je hebt te allen tijde recht op inzage in jouw gegevens, het laten wijzigen van jouw gegevens of om deze te laten verwijderen. Daarnaast kan de gegeven toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens te allen tijde worden ingetrokken. Indien je dit wenst kun je dit schriftelijk aanvragen per post of per e-mail:

Stichting Becoming Alive Ministries
Gijzenveltplantsoen 39
1972 XH IJmuiden
info@becomingalive.nl

Mochten er, na contact met Becoming Alive, nog steeds problemen zijn rondom de privacy wetgeving dan bezit u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Becoming Alive behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Becoming Alive adviseert om regelmatig deze verklaring door te nemen om te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Wanneer na wijzigingen gebruik gemaakt wordt van becomingalive.nl wordt er akkoord gegaan met een eventueel gewijzigde privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst (gedeeltelijk) bijgewerkt op 20 augustus 2023